Project-MER vormingsstation Zeehaven Brugge goedgekeurd

Het project-MER voor de uitbreiding en optimalisatie van het vormingsstation voor de Zeehaven van Brugge en de aanpassing van de wegeninfrastructuur is op 21 november 2011 door de Dienst MER van de Vlaamse overheid goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap in de hele procedure.

In deze bijdrage geven we toelichting over de geplande modernisering en uitbreiding van het vormingsstation, de aanpassing van de wegeninfrastructuur en de hele MER-procedure.

Vormingsstation Zeehaven Brugge

 
In het kader van een betere ontsluiting via het spoor van de Zeehaven van Brugge wil Infrabel het vormingsstation in Zeebrugge en Zwankendamme moderniseren en uitbreiden.
Het huidige vormingsstation in Zeebrugge wordt daarbij gemoderniseerd. Daarbij worden de bestaande sporenbundels omgevormd tot één grote sporenbundel met 30 sporen, die gebruikt worden om treinen te vormen.
Ten zuiden van dit huidige vormingsstation legt Infrabel in Zwankendamme een nieuwe aankomst- en vertrekbundel aan met 24 sporen. In deze bundel komen de goederentreinen aan uit het binnen- of buitenland of ze vertrekken ernaar.
Door deze ingreep komt het reizigersspoor van Brugge naast het vormingsstation te liggen, kant Baron de Maerelaan.
Om het geheel van de spoorinfrastructuur beter te kunnen beheren wordt er een nieuw seinhuis en een logistiek centrum infrastructuur gebouwd.

Deze nieuwe projecten hebben in de toekomst enkele belangrijke gevolgen voor het treinverkeer. Zo wordt de huidige stopplaats Zwankendamme op termijn gesloten. Ze zou immers middenin de nieuwe aankomst- en vertrekbundel komen te liggen, zodat het technisch onmogelijk is om deze stopplaats op een veilige manier te blijven bedienen. De datum van de sluiting is afhankelijk van de werken maar pas ten vroegste wanneer de reizigerssporen verlegd zijn. Ook de bestaande overweg Wulfsberge komt middenin de nieuwe bundel in Zwankendamme te liggen, wat het onmogelijk maakt om hem te behouden.

Uiteraard komen er alternatieven. Treinreizigers kunnen verder de trein nemen in het station Lissewege (1,2 km verder) of het station Zeebrugge (2 km verder). Om de rit per fiets zo veilig mogelijk te maken legt de Stad Brugge een dubbelrichtingsfietspad aan tussen Zwankendamme en Lissewege. Ook dit fietspad dient eerst aangelegd vooraleer de stopplaats Zwankendamme kan gesloten worden.

Nieuwe aansluiting op de N 31

 
Om Zwankendamme bereikbaar te houden, voorziet het project dat Infrabel een brug bouwt over de nieuwe aankomst- en vertrekbundel en ook nieuwe wegenis aanlegt. Die wegenis sluit aan de oostelijke kant aan op de bestaande straat Wulfsberge en de dorpskern. Aan de westelijke kant leidt de wegenis naar een nieuw op- en afrittencomplex met de N31 (het zg. ‘Hollands Complex’), aan te leggen door de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen) waardoor de dorpskern op een veel veiliger manier zal aansluiten op deze drukke weg. Het fietsverkeer van en naar Zeebrugge-bad en Blankenberge zal via een tunneltje onderdoor de N 31 gebeuren.

Tenslotte is, als gevolg van het plan-MER, tussen de aankomst- en vertrekbundel, de wegenis en het dorp Zwankendamme een geluidsberm voorzien van max. 9 meter hoog die met groen wordt beplant.

De MER-procedure

 
Voor dit project moest een milieueffectrapport of MER opgesteld worden . Een MER is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een project plaats vindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Eerst gebeurde dit via een plan-MER waarin onder meer de verschillende mogelijke locaties voor de nieuwe aankomst- en vertrekbundel werden voorgesteld en onderzocht. Daarin werd uiteindelijk de site ter hoogte van en naast het huidig vormingsstation Zeebrugge als de beste locatie weerhouden, mits een aantal gepaste milderende maatregelen te nemen zoals de geluidsberm en een blijvende goede ontsluiting van Zwankendamme.

Na deze plan-MER werd een project-MER opgesteld. In het project-MER wordt verder ingegaan op alle concrete aspecten van het project op de locatie Zeebrugge-Zwankendamme.

Het kennisgevingsdossier voor de opmaak van deze project-MER over het vormingsstation lag van 25 augustus tot 3 oktober 2010 ter inzage.

Er werden heel wat inspraakreacties en adviezen ontvangen, onder meer van het Brugse Stadsbestuur. Na verder overleg werden onder meer volgende richtlijnen gegeven die de initiatiefnemers (Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen) en de deskundigen moesten volgen bij het opstellen van het MER: vertaling van de milderende maatregelen uit het plan-MER (voorziene berm ten westen van het vormingsstation in Zwankendamme en ten oosten van de N31), afstemming met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan haven Brugge-Zeebrugge, spoorovergang te Lissewege (alternatieven, impact en maatregelen) en geluid en trillingen.

De Dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft nu laten weten dat deze project-MER op 21 november jl. werd goedgekeurd.

Het project-MER-verslag kan ingekeken worden op de website www.mervlaanderen.be.

klik op MER-dossierdatabank; bij project-MER dan het dossiernummer 0375 invullen.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!