FAQ aanleg groene berm Zwankendamme

FAQ aanleg groene berm Zwankendamme

Hierbij een lijst met de veel gestelde vragen over de aanleg van de groene berm in Zwankendamme.

1. Onduidelijkheid fietspad: fietsers die van Zwankendamme dorp komen hebben soms de neiging om rechtdoor te rijden op de rijweg naar de brug in plaats van de rijweg te dwarsen en links het dubbelrichtingsfietspad te nemen.

Antwoord AWV (Agentschap Wegen en Verkeer): Wij zijn op de hoogte en nemen de fietssuggestiestroken op in onze planning. Momenteel zijn er andere locaties die een hogere prioriteit kennen waardoor we de uitvoeringsdatum niet kunnen meedelen.

Antwoord Stad Brugge: De Wegendienst heeft de blokmarkeringen ondertussen vernieuwd. Zie foto.

fietsoversteek Zwankendamme

 

 

 

 

 

2. Schapen in de groene berm?  

Antwoord stad Brugge (openbaar domein-groen): dat is zeker een goede invulling en een piste die we voor ogen hadden. Dan zou bij de finale inrichting door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) een afsluiting moeten geplaatst worden, en wel zo dat het pad doorheen deze open zone via klaphekkentjes voor eenieder toegankelijk is. Er kan eventueel een overeenkomst met een geïnteresseerde persoon gemaakt worden om er zijn/haar schapen te zetten. Dat kan als een kosteloos gebruik gezien worden, met de zorg en verantwoordelijkheid voor de schapen bij de eigenaar en de voorwaarde van toegankelijkheid voor wandelaars. Voor de stad is er het voordeel dat deze zone niet moet gemaaid worden. Dit is bijvoorbeeld zo in het domein Beisbroek waar privéschapen de heidepercelen begrazen.

 3. Mogelijkheid om fietspad door te trekken naar de Lanceloot Blondeellaan? (waar nu de dienstweg ligt)

Antwoord stad Brugge (openbaar domein- wegen/fietsambtenaar: We onderzoeken momenteel het meest voor de hand liggende tracé voor een fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge. Eén van de opties is het doortrekken van dit tracé via de Lanceloot Blondeellaan.

4. Vragen over realisatie van Hollands Complex

Antwoord AWV : De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat het dossier momenteel niet op het programma staat.

5. Wie gaat het groen onderhouden?

Antwoord VLM (Vlaamse Landmaatschappij): Net na de aanleg (tijdens de waarborgperiode) zal de aannemer het onderhoud doen. Daarna zal de Groendienst van de stad Brugge instaan voor het onderhoud van de zone ten oosten van de afsluiting (kant Zwankendamme).

6. Idee om infoborden over de natuur en erfgoed te plaatsen

Antwoord VLM: Dit wordt meegenomen in het ontwerp van de inrichting van de groene berm.

7. Wat is er met het monument gebeurd dat op de plaats waar bundel komt stond?

Antwoord Infrabel: Deze staakkapel is helaas tijdens of vlak voor de werkzaamheden spoorloos verdwenen. We zullen proberen een replica te laten maken aan de hand van de uitgebreide beschrijving en fotorapportage uit de bouwvergunning.

8. Is er iets voorzien voor de hangjongeren in de groene berm?

Antwoord stad Brugge: Het issue ‘hangjongeren’ is een thema dat door de Preventiedienst en de Jeugddienst wordt aangepakt. Zo lang de berm er nog niet is, kunnen deze diensten nog niet  in actie schieten.

9. Waarom geen geluidsschermen aan de Pol Dhontstraat?

Antwoord Infrabel: In de bouwaanvraag voor de aanleg van bundel Zwankendamme heeft TUC RAIL de besluiten van de project-MER rigoureus verwerkt, zonder ook maar één enkele afwijking. De uitgebreide geluidsstudie, zoals opgenomen in deze project-MER studie, beschrijft heel duidelijk waar geluidsschermen moeten komen, met welke hoogte ten opzichte van het spoor, telkens gecombineerd met raildempers (op de hoofdsporen). De afstand van het spoor tot de woningen, het reeds voorzien van geluidsdempers, de geleidelijke introductie van meer geluidsarm spoormaterieel, enz, zorgen ervoor dat volgens het berekeningsmodel van de geluidsspecialist, er ter hoogte van de P. Dhondtstraat geen geluidsschermen nodig zijn.

10. Wordt sporenbundel even hoog aangelegd als L51A?

Antwoord Infrabel: Ja dat klopt en deze zone moet nog opgehoogd worden.

11. Wordt het oude sas hersteld?

Antwoord VLM: De bewaring en inrichting van de omgeving van het sas wordt meegenomen met de inrichtingswerken aan het Lisseweegs Vaartje. Deze werken worden voorzien in 2019-2020

12. Kan frequentie treinverkeer op stopplaats Lissewege opgetrokken worden? Of kan stopplaats Zwankendamme heropend worden? (NMBS) Kan er een soort lightrail voorzien worden tussen Brugge en Zeebrugge (verhaal van de bezoeker die zijn zoon – die van Gent komt op zaterdag – altijd moet gaan ophalen en brengen naar het station in Brugge)?

Antwoord NMBS: NMBS versterkt vanaf 10 december 2017 het treinaanbod in West-Vlaanderen. Zo worden aansluitingen geoptimaliseerd en waar mogelijk de reistijd verlaagd. Er zijn ook investeringen in stations en stopplaatsen die het reizigerscomfort zullen verbeteren. Het aanbod op de spoorlijn tussen Zeebrugge en Brugge blijft hetzelfde. Zowel Brugge als Knokke krijgen vanaf december tijdens het weekend een rechtstreekse verbinding met Brussels Airport-Zaventem en vanuit Brugge kan je acht minuten sneller reizen naar Kortrijk en Roeselare. De stopplaats Zwankendamme is afgeschaft voor de aanleg en uitbreiding van het vormingsstation. De stopplaats is door de werkzaamheden niet meer optimaal toegankelijk. Reizigers kunnen met de bus of fiets naar de stations van Lissewege en Brugge en daar overstappen op de trein. NMBS zal een eventuele verhoging van de frequentie op de spoorlijn Zeebrugge-Brugge verder bestuderen tegen het volgende vervoersplan in 2020.

13. Is er nog geen beslissing genomen ivm de doortocht te Lissewege? Welke variante wordt gekozen?   

Antwoord Infrabel: De technische werkgroep zal regelmatig verder overleggen. We streven in eerste instantie naar een overeenkomst tussen de 4 betrokken partijen, alsook om de verkeersstudie te actualiseren. We mikken op de start van de uitvoering tegen 2022.

14. Waar worden zitbanken geplaatst? Langs fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege zouden er ook zitbanken mogen worden geplaatst.

Antwoord VLM: De juiste locatie van de zitbanken is nog niet bepaald. Ze worden voorzien langsheen het wandeltracé ter hoogte van Zwankendamme.

15. Komen er windmolens ter hoogte van de Zeebruggelaan? Komen er terug koeien in de wei palend aan de Lisstraat? Wat gebeurt er met het stuk land tussen de sporenbundel en de woning van de heer Desmidt op de Zeebruggelaan? Van wie is dit stuk land? Komen er windmolens op?

Antwoord dienst Bouwvergunningen Stad Brugge: Bij ons weten werd er nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een windmolen op de gevraagde locatie.

Wel werd onlangs (23.03.2017) een milieuvergunning verleend door de Deputatie voor het exploiteren van een windmolen langs de Baron de Maerelaan in Lissewege, namelijk  ten zuiden van de 2 reeds in exploitatie zijnde windmolens in de transportzone.

16. Groot probleem momenteel is verwijderen van distels

Antwoord Infrabel: De wet op het verwijderen van distels is onlangs (april 2017) geschrapt, hetgeen Infrabel niet meer verplicht deze te verwijderen. Bovendien werden de zones voor het openbaar gebruik, waaronder de toegangswegen en –helllingen naar de overbrugging Wulfsberge, intussen ingelijfd in de kleine wegens (voor stad Brugge) of in de grote wegenis (voor AWV), waardoor het onderhoud van de bermen overgedragen is naar stad Brugge en AWV.

Antwoord Stad Brugge: Stad Brugge staat in voor het onderhoud van de bermen in de zone tussen de brug over de sporen en het binnenrijden van de dorpskom van Zwankendamme én langs het fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege. De Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer – staat in voor  het onderhoud van de bermen tussen de Baron De Maerelaan en de brug over de sporen (inclusief de brug).
De Stad voorziet 2 maaibeurten per jaar: de eerste vindt plaats rond 15 mei en een tweede gebeurt volgens noodzaak.

17. Lisseweegs Vaartje zou moeten opgewaardeerd worden.

Antwoord VLM: De oevers van het Lisseweegs Vaartje in het meest noordelijke deel van Zwankendamme zullen worden heringericht in 2019-2020.

18. Bieden de geluidsschermen, in combinatie met de raildempers, een even afdoende geluidsvermindering als een 9m hoge volumebuffer?

Antwoord Infrabel: Alle geluidswerende maatregelen volgen rechtstreeks uit de geluidsstudie, opgenomen in de project-MER, en zijn effectief overgenomen in de bouwvergunning en onze aanbestedingsdossiers. Ze zijn dus afdoende om aan de wettelijk opgelegde criteria qua geluidsmildering te voldoen.

19. Zullen dienstwegen naast de bundels ook toegankelijk zijn voor het brede publiek? Zullen deze frequent gebruikt worden?

Antwoord Infrabel: Deze dienstwegen zijn enkel toegankelijk voor dienstpersoneel van Infrabel, zijn leveranciers en aannemers, de spooroperatoren, en uiteraard de hulpdiensten. Ze zullen niet frequent gebruikt worden.

20. Voor wat dient het doodspoor kant Lissewege?

Antwoord Infrabel: Dit doodspoor dient enkel om occasioneel een defecte wagen uit een samengestelde trein te halen. Het is beslist geen rangeerspoor om treinen te vormen.

 

Heeft u verder nog vragen over de werken, dan kunt u steeds terecht bij de Cel Info Buurtbewoners van Infrabel via telefoon op het gratis nummer 0800/55 000 of via mail info.projecten@infrabel.be.

 

 

 

 

 

 

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!