Terinzagelegging kennisgevingsdossier opmaak project-MER vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme

Het kennisgevingsdossier voor de opmaak van een project-MER voor het vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme wordt de komende weken ter inzage gelegd. In deze bijdrage geven we toelichting over de geplande modernisering en uitbreiding van het vormingsstation en over de project-MER-procedure. Vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme   Het huidige vormingsstation in Zeebrugge wordt gemoderniseerd. Daarbij worden de bestaande sporenbundels omgevormd tot één grote sporenbundel met 30 sporen, die gebruikt worden om treinen te vormen. Ten zuiden van dit huidige vormingsstation legt Infrabel in Zwankendamme een nieuwe aankomst- en vertrekbundel aan met 24 sporen. In deze bundel komen de goederentreinen aan uit het binnen- of buitenland of ze vertrekken ernaar. Door deze ingreep komt het reizigersspoor van Brugge buiten het vormingsstation te liggen – aan de zijde van de Baron de Maerelaan – wat veiliger is. Om het geheel van de spoorinfrastructuur beter te kunnen beheren wordt er een nieuw seinhuis en een logistiek centrum infrastructuur gebouwd. Deze nieuwe projecten hebben in de toekomst enkele belangrijke gevolgen voor het treinverkeer. Zo wordt de huidige stopplaats Zwankendamme gesloten. Ze zou immers middenin de nieuwe aankomst- en vertrekbundel komen te liggen, zodat het technisch onmogelijk is om deze stopplaats op een veilige manier te blijven bedienen. Ook de bestaande overweg Wulfsberge komt middenin de nieuwe bundel in Zwankendamme te liggen, wat het onmogelijk maakt om hem te behouden. Uiteraard komen er alternatieven. Treinreizigers kunnen verder de trein nemen in het station Lissewege (1,2 km verder) of het station Zeebrugge (2 km verder). Om de rit per fiets zo veilig mogelijk te maken legt de Stad Brugge een dubbelrichtingsfietspad aan tussen Zwankendamme en Lissewege. Om Zwankendamme bereikbaar te houden...

KB verklaart inname gronden nieuw vormingsstation Zeebrugge van openbaar nut

Zopas is in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 29 december 2009 verschenen dat het Infrabel wegens algemeen nut mogelijk maakt over te gaan tot de verwerving van de gronden nodig voor de aanleg van een nieuwe sporenbundel te Zwankendamme en de herinrichting en uitbreiding van het aanpalende vormingsstation te Zeebrugge. Het KB machtigt Infrabel tevens tot het vervangen van de overweg nr. 5 te Zwankendamme (Wulfsberge) door de bouw van een brug en de aanleg van een fietspad naar Lissewege. Tussen de sporenbundel en het dorp Zwankendamme wordt extra grond ingenomen zodat de milderende maatregelen die voorgesteld zullen worden in de project-milieu-effecten-studie, zoals bijvoorbeeld een aarden wal, kunnen worden voorzien. Eerder waren via een openbaar onderzoek de eigenaars en alle belanghebbenden van dit voornemen in kennis gesteld met de mogelijkheid bezwaar in te dienen. Op basis van het onderzoek van deze bezwaren konden deze ofwel weerlegd worden of kon er aan tegemoet gekomen worden, zonder wijziging aan de in bezit te nemen percelen. Dit dossier gaat gepaard met een project van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, namelijk de aanleg van een nieuwe brug boven de N31 met aansluitend wegencomplex die de Transportzone en Zwankendamme op veilige wijze met de N31 zullen verbinden. Door de aanleg van dit complex zal de gevaarlijke aansluiting van Wulfsberge op de N31, waar in het recente verleden reeds meerdere dodelijke ongevallen gebeurden, voorgoed voorbij zijn. Voor fietsers bijvoorbeeld wordt in een totaal autonoom tracé voorzien met o.a. een tunneltje onder de...

Brochure Infrabel over de spoorontsluiting haven Zeebrugge nu ook online

Infrabel stelde op 17 oktober 2009, naar aanleiding van de ‘Infomarkt Zeebrugge Open’, een brochure voor met meer informatie over de verschillende projecten in het kader van de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge. In de brochure worden 4 projecten gesitueerd en besproken, waaronder deze van ‘Bocht Ter Doest’, ‘Vormingsstation Zeebrugge’ en ‘Spoordoortocht Lissewege’. De brochure kon al langer besteld worden via deze website maar is nu ook online consulteerbaar. Ga naar ‘Projecten’ en klik op het rode vierkantje bij een van de vier spoorprojecten. Klik dan op ‘Meer’ en onderaan kunt u de brochure vinden. Of download de brochure direct door hier te...

Voorstelling ontwerp nieuw ‘Vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme’ op de website

Op de Infomarkt van 17 oktober ll. te Zeebrugge stelde Infrabel een groot overzichtsplan voor met in detail de voorstelling van hoe het nieuwe vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme er zal uitzien op het terrein. Deze voorstelling is vanaf heden ook op deze website te bekijken in PDF-versie. Ga naar ‘Projecten’ en klik op het rode vierkantje van ‘Vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme’. Klik dan op ‘Meer’ en onderaan klikt u op ‘Plan...

Vormingsstation op minstens 140 m van eerste huis Zwankendamme

Uit de plannen en de 3D-voorstellingen, die Infrabel en de Vlaamse Landmaatschappij presenteerden op de infomarkt van 17 oktober, blijkt duidelijk dat de afstand tussen het dichtste spoor van het nieuwe vormingsstation en het eerste huis van Zwankendamme minstens 140 meter bedraagt. Daartussen bevindt zich nog de groene berm van grosso modo 9 m hoog en minstens 30 m breed; deze berm zal voor een forse vermindering van het aantal decibels zorgen. De berm, een aarden wal met groenbeplanting, heeft volgende voordelen: het centrum van Zwankendamme wordt afgeschermd van het geluid, er is ’s nachts geen hinder van de verlichting van de sporenbundels, de buurtbewoners zien het vormingsstation niet liggen maar kijken op een zacht glooiende berm; alleen de bovenbouw van de nieuwe brug boven de sporen zal zichtbaar...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!