Succesvolle infomarkt Spoordoorgang Lissewege

Succesvolle infomarkt Spoordoorgang Lissewege

Op 19 februari ll. vond in de stedelijke basisschool Ter Poorten te Lissewege een infomarkt plaats rond de spoordoorgang. Ruim 300 inwoners van de poldergemeente kwamen er zichzelf informeren over de werken die Infrabel in hun directe omgeving plant om het centrum van Lissewege leefbaar en vlot bereikbaar te houden in geval de spooroverweg in de Stationsstraat moet afgeschaft worden. Zoals algemeen geweten staan er een aantal grote infrastructuurprojecten op stapel om de haven van Zeebrugge beter te ontsluiten en om de leefbaarheid van de woonkernen van Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege te verzekeren. Deze betere ontsluiting gebeurt door te investeren in wegenis-, water- en spoorprojecten. Zowel de Stad Brugge als de verschillende betrokken besturen vinden het informeren van de bewoners over deze projecten belangrijk en werken daarvoor samen via Zeebrugge Open. In oktober 2009 werd reeds een infomarkt in Zeebrugge georganiseerd, waar alle grote infrastructuurwerken een eerste maal werden voorgesteld. Ook deze website en de elektronische nieuwsbrief reiken sindsdien up to date informatie over deze projecten aan. In juni vorig jaar was er een tweede infomarkt over de A11. Nu werd de spoordoortocht in Lissewege in de kijker gezet. Door de uitbouw en de groei van de haven stijgt in belangrijke mate de aan- en afvoer van goederen door nieuwe trafieken en uitbreiding van bestaande. In 2020 zal de haven mogelijks 70 miljoen ton verhandelen. Dit vergt uiteraard veel logistieke ontwikkelingen. Naast het vervoer over de weg en het water zal ook het spoor meer middelen inzetten, niet in het minst voor de sterk toenemende containertrafiek die zich concentreert in de voorhaven. Daardoor zullen er meer goederentreinen op...

Infomarkt over de spoordoortocht in Lissewege op 19 februari

De Stad Brugge en de verschillende betrokken besturen willen de bewoners goed informeren over de infrastructuurprojecten in het kader van de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge en werken daarvoor samen via ‘Zeebrugge Open’. Na de eerste infomarkt in oktober 2009 waar alle grote infrastructuurwerken werden voorgesteld en een tweede infomarkt over de A11 vorig jaar zetten we nu de spoordoortocht in Lissewege in de kijker. We doen dit opnieuw via het beproefde recept van een infomarkt. Deze keer op zaterdag 19 februari a.s. in de stedelijke basisschool Ter Poorten, Stationsstraat 25 in Lissewege. Inwoners van Lissewege mogen binnenkort een uitnodiging voor deze infomarkt verwachten, met het precieze tijdstip waarop ze welkom...

Overweg Stationsstraat in Lissewege mag niet gesloten worden

eind augustus heeft de Vlaamse overheid het kennisgevingsdossier voor de opmaak van een project MER vormingsstation Zeebrugge-Zwankendamme ter inzage gelegd. Uit de plannen blijkt dat men overweegt om de overweg in de Stationsstraat in Lissewege definitief af te sluiten. Dit omwille van de verwachte toename van het treinverkeer van en naar Zeebrugge. Voor burgemeester Patrick Moenaert is dit onaanvaardbaar. Burgemeester Patrick Moenaert: “Ik zit een stuurgroep voor met Infrabel, MBZ en het Vlaams Gewest (AWV) en bracht dit daar ook ter sprake. We dringen aan dat men niet enkel in Zwankendamme, maar ook in Lissewege milderende maatregelen neemt. Voor ons moet een alternatief onderzocht worden: een scenario waarbij de huidige overweg in Lissewege niet gesloten wordt. Dit kan door de sporen (volledig of gedeeltelijk) in een sleuf aan te leggen, zodat de historische toegangsweg tot Lissewege blijvend kan gebruikt worden door zowel fietsers, voetgangers als autobestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat de ingenieurs dit zo kunnen uitwerken dat ook de bereikbaarheid van de haven gegarandeerd blijft tijdens de werkzaamheden. Een definitieve onderbreking van de Stationsweg zou de leefbaarheid en identiteit van Lissewege zwaar onder druk zetten. Niet alleen de bewoners gebruiken de Stationsstraat als hoofdtoegangsweg, ook voor de lokale handelaars en de vele bezoekers is dit dé toegangsweg.” Het College van Burgemeester en Schepenen volgt dit voorstel en de stad Brugge zal deze vraag ook formeel overmaken in de lopende procedure van het kennisgevingsdossier voor de opmaak van een project MER vormingsstation...

Brochure Infrabel over de spoorontsluiting haven Zeebrugge nu ook online

Infrabel stelde op 17 oktober 2009, naar aanleiding van de ‘Infomarkt Zeebrugge Open’, een brochure voor met meer informatie over de verschillende projecten in het kader van de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge. In de brochure worden 4 projecten gesitueerd en besproken, waaronder deze van ‘Bocht Ter Doest’, ‘Vormingsstation Zeebrugge’ en ‘Spoordoortocht Lissewege’. De brochure kon al langer besteld worden via deze website maar is nu ook online consulteerbaar. Ga naar ‘Projecten’ en klik op het rode vierkantje bij een van de vier spoorprojecten. Klik dan op ‘Meer’ en onderaan kunt u de brochure vinden. Of download de brochure direct door hier te...

Lissewege-dorp steeds direct bereikbaar

Het is totaal uitgesloten, mocht de overweg gesloten moeten worden voor autoverkeer, dat men in de toekomst Lissewege-dorp nog enkel via Zwankendamme en Dudzele zou kunnen bereiken, zoals sommigen totaal ten onrechte beweerden op de infomarkt van 17 oktober. Lissewege-dorp zal altijd rechtsreeks bereikbaar blijven vanaf de N31 in de doortocht van Lissewege. Hoe dat zal gebeuren is nu ter studie. Over de impact van het nieuwe vormingsstation op de overweg te Lisswege engageren de stad en Infrabel zich dat ze eind 2010, op basis van die studie, een aantal alternatieven aan de bevolking zullen voorleggen voor het verkeer met de auto. Maar bewoners en bezoekers zullen in geen geval ooit een omleiding langs Dudzele of Zwankendamme moeten volgen. Voor fietsers en voetgangers wordt alvast tegen 2015 een ruime tunnel gebouwd ter hoogte van het vroegere...

Doortocht spoor Lissewege: Geen extra sporen!

Op de infomarkt van 17 oktober in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge bleek dat er bij sommige bewoners van Lissewege een misvatting is over de aanleg van het z.g. 3e spoor tussen Brugge en Zeebrugge. Dit derde spoor is beperkt tot aan de splitsing van het spoor naar Zeebrugge en Knokke, dat is ongeveer ter hoogte van het industrieterrein Blauwe Toren. Er komen dus helemaal geen extra sporen door de dorpskern van Lissewege en dus ook geen onteigeningen daarvoor. De bestaande twee sporen blijven...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!