Vlaamse overheid neemt beslissing over locatie nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Vlaamse overheid neemt beslissing over locatie nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Op 15 juli 2016 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de bouw van een nieuwe sluis in de haven van Zeebrugge. Na een geïntegreerd onderzoekstraject werden in december 2017 de resultaten van dit geïntegreerd onderzoek toegelicht en werd naar de mening van alle betrokkenen gepeild. Op basis van de resultaten van dat geïntegreerd onderzoek en de input van de verschillende stakeholders is een alternatief naar voren geschoven. Dit alternatief voorziet de nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’ en de NX in een tunnel. Om u hierover te informeren, nodigt de Vlaamse overheid de bewoners uit voor een inloopavond. Daarin komt u meer te weten over de inhoud van deze voorkeur, het vervolgtraject en de verdere timing. Deze inloopavond vindt plaats op donderdag 15 maart 2018 tussen 15.00 en 20.00 uur in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge. De bewoners van Zeebrugge krijgen hiervoor een bewonersbrief in de bus. Meer info:...
Nieuwe zeesluis in Zeebrugge: onderzoeksresultaten ter inzage

Nieuwe zeesluis in Zeebrugge: onderzoeksresultaten ter inzage

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid heeft het geïntegreerd onderzoek over de bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge afgerond. De buurtbewoners krijgen eerstdaags een brochure in de bus. De brochure maakt hen wegwijs in de verschillende alternatieve locaties voor de nieuwe zeesluis. Ter inzage De ontwerprapporten met de resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op www.nieuwesluiszeebrugge.be en liggen tot en met 30 december ter inzage in de gemeenteafdeling Zeebrugge. Meer info? Met je vragen of opmerkingen over de onderzoeksresultaten of over het project kun je terecht op volgende zitdagen in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge: Donderdag 7 december,doorlopend tussen 15 u. en 20 u. Woensdag 13 december, doorlopend tussen 14 u. en 18 u. Maandag 18 december, doorlopend tussen 15 u. en 20 u. Je mening Wens je je voorkeur voor de locatie van de nieuwe sluis kenbaar te maken? Dan kunt u een formulier hier downloaden. De formulieren liggen ook in de gemeenteafdeling Zeebrugge. Je kunt het formulier nog tot 30 december in de gemeenteafdeling Zeebrugge in een urne deponeren of het mailen naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be. Info Departement Mobiliteit en Openbare Werken www.nieuwesluiszeebrugge.be nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be Foto:...
Infomarkt nieuwe zeesluis op dinsdag 16 mei

Infomarkt nieuwe zeesluis op dinsdag 16 mei

De haven in Zeebrugge groeit. Daarom komt er een nieuwe tweede toegang tot de achterhaven. De infomarkt heeft plaats op dinsdag 16 mei 2017 tussen 17 en 21 uur in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 in Zeebrugge. Tijdens deze infomarkt zal toegelicht worden met welke alternatieven men uiteindelijk aan de slag gaat en hoe het onderzoek zal verlopen. Vanaf 16 mei 2017 is het overwegingsdocument en de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota (AON) terug te vinden...
Infomarkt nieuwe zeesluis

Infomarkt nieuwe zeesluis

Op 5 oktober is de alternatievenonderzoeksnota over de nieuwe zeesluis in consultatie gegaan. Om meer toelichting te geven bij de inhoud van deze alternatievenonderzoeksnota en de mogelijkheden om advies te verlenen organiseert de Vlaamse Overheid een infomarkt. Deze infomarkt zal doorgaan op maandag 24 oktober tussen 17 u. en 21 u. in het Gemeenschapshuis, Marktplein 12 te Zeebrugge. De bewoners zijn hiervoor uitgenodigd via een bewonersbrief. Meer info: www.nieuwesluiszeebrugge.be...
Nieuwe zeesluis Zeebrugge: alternatievenonderzoeksnota ter inzage

Nieuwe zeesluis Zeebrugge: alternatievenonderzoeksnota ter inzage

De alternatievenonderzoeksnota is vanaf 5 oktober tot 5 november 2016 ter inzage. Je kan de nota en het bijhorend kaartmateriaal hier downloaden, of raadplegen: t.e.m. 14 oktober: in het administratief centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge vanaf 15 oktober: in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge op het Gemeenschapshuis van Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge op het gemeentehuis van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist op de volgende websites: www.nieuwesluiszeebrugge.be www.brugge.be www.knokke-heist.be www.complexeprojecten.be www.lne.be Inspraakreacties kan je schriftelijk doen, overhandig je brief tegen ontvangstbewijs of stuur hem aangetekend naar: stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel Of je kan je inspraakreactie mailen...

Stand van zaken procedure SHIP-project

Recent werd beslist een nieuwe project-MER-procedure op te starten waarin het geheel van de projecten (de realisatie van de NX, een tramtunnel en nieuwe spoorbrug) zal beoordeeld worden op mogelijke milieueffecten. Hiervoor zal een nieuw kennisgevingdossier worden opgesteld en ter inzage gelegd aan het publiek, adviesinstanties, gemeenten en provincie. Dit wordt verwacht tegen de zomer van 2011. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang, diende op 29 maart 2010 een kennisgevingsdossier in voor een project-MER voor het Strategisch Haveninfrastructuurproject (SHIP) te Zeebrugge. Het kennisgevingsdossier werd volledig verklaard door de dienst Mer op 21 april 2010. Vervolgens werd het kennisgevingsdossier ter inzage gelegd aan het publiek van 10 mei 2010 tot en met 9 juni 2010 door de stad Brugge. Parallel werden door de dienst Mer adviezen opgevraagd aan relevante adviesinstanties, gemeenten en provincie. De kennisgeving is de eerste stap in de opmaak van het project-MER en heeft als doel een omschrijving te geven van wat precies zal bestudeerd worden in het project-MER en van de manier waarop deze studie zal uitgevoerd worden. Tijdens de terinzagelegging werd een 22-tal reacties van burgers ontvangen, alsook 17 adviezen van geraadpleegde instanties. De dienst Mer organiseerde op 25 juni 2010 een vergadering, met als bedoeling om de ontvangen reacties te bespreken en de richtlijnen af te bakenen. Op deze vergadering werden alle relevante adviesinstanties, gemeenten en provincie uitgenodigd. Tijdens deze vergadering werd onder meer duidelijk dat het project SHIP niet afzonderlijk kan bekeken worden van de realisatie van de NX, een tramtunnel en een nieuwe spoorbrug en dat het project dat voorligt nog onvoldoende gedetailleerd uitgewerkt is om een gedegen milieueffectenonderzoek...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!