Brochure spoorontsluiting haven Zeebrugge

Op de infomarkt te Zeebrugge van 17 oktober ll. heeft Infrabel, de maatschappij die instaat voor de werken voor de spoorontsluiting van de haven, een gloednieuwe brochure voorgesteld met nadere informatie over deze werken. Deze brochure van 26 blz. geeft vooreerst een algemeen overzicht van de werken. Nadien wordt nader ingegaan op de werken voor de z.g. Bocht Ter Doest, het nieuwe vormingsstation Zeebrugge-vorming te Zwankendamme, de overige vormingsbundels en de doortocht in Lissewege. De brochure gaat o.m. nader in op de vraag waarom het nieuwe vormingsstation in Zwankendamme komt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de overweg in de doortocht van Lissewege. Bij de brochure is ook een fiche te bekomen met de procedureplanning van de diverse spoorprojecten zoals gekend op 02 oktober 2009. De brochure en de fiche werden opgesteld door de cel Info Buurtbewoners van Infrabel. Ze zijn aldaar te bekomen op eenvoudige aanvraag via het groene nummer 0800 55000 van 7 u. tot 22 u. of u kan een mail sturen naar info.projecten@infrabel.be. U kan de brochure en de fiche ook bekomen in de Communicatiedienst van de stad Brugge, AC Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge of aanvragen via de rubriek Contact van deze website (bij het veld uw vraag gaat over klikken op een van de velden “spoor...

Infomarkt over de spoordoortocht in Lissewege op 19 februari

De Stad Brugge en de verschillende betrokken besturen willen de bewoners goed informeren over de infrastructuurprojecten in het kader van de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge en werken daarvoor samen via ‘Zeebrugge Open’. Na de eerste infomarkt in oktober 2009 waar alle grote infrastructuurwerken werden voorgesteld en een tweede infomarkt over de A11 vorig jaar zetten we nu de spoordoortocht in Lissewege in de kijker. We doen dit opnieuw via het beproefde recept van een infomarkt. Deze keer op zaterdag 19 februari a.s. in de stedelijke basisschool Ter Poorten, Stationsstraat 25 in Lissewege. Inwoners van Lissewege mogen binnenkort een uitnodiging voor deze infomarkt verwachten, met het precieze tijdstip waarop ze welkom...

Archeologisch Onderzoek Bocht ter Doest

Op maandag 15 februari start het archeologisch onderzoek ter hoogte van de Bocht ter Doest in het kader van de spoorwerken van Infrabel. Dit onderzoek zal een tweetal weken duren. Het landschap van de Oostelijke kustvlakte is één uitgestrekt bodemarchief van archeologische vindplaatsen. Er zijn vermoedelijk sites terug te vinden die dateren uit de late steentijd, de metaaltijd, de Romeinse tijd en de Merovingische tijd. Het aantal archeologische sites wordt geschat op enkele tientallen. Tot hiertoe werd echter slechts een miniem gedeelte gedocumenteerd. Omwille van de grote concentratie aan veronderstelde archeologische overblijfselen bestaat bij elke grote ruimtelijke ingreep de kans dat dit bodemarchief kan worden aangetast. In een overleg met Raakvlak, een intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en Ommeland, heeft Infrabel de verschillende werken, nodig voor de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge, toegelicht. Op die manier kon een archeologisch onderzoek worden gepland voorafgaand aan de werken. Tijdens dit onderzoek zullen een aantal sleuven worden gegraven voor het opsporen van eventuele archeologische vondsten. Raakvlak zal hiervan een verslag opmaken. Na het archeologisch onderzoek kunnen de werken van Infrabel...

Definitieve bouwvergunning voor aanleg spoorwegbocht

Op 20 januari 2010 werd door de Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid aan Infrabel de definitieve stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de aanleg van de spoorwegbocht Ter Doest. Deze spoorwegbocht zal er voor zorgen dat er tussen de voor- en achterhaven rechtstreekse treinbewegingen mogelijk worden gemaakt door de spoorlijnen 51A (naar Zeebrugge) en 51B (naar Knokke-Heist) met elkaar te verbinden. Momenteel dienen de treinen om te rijden via Brugge om daar te wisselen en naar de andere kant van de haven te rijden. Daarmee wordt veel tijd verloren en veel nutteloze spoorkilometers verreden met extra belasting van het spoornet tot gevolg. Door deze aanleg verhoogt de capaciteit van de spoorinfrastructuur. Het betreft het uitvoeren van technische werken, omvattend de aanleg van een bedding voor twee sporen, waarvan voorlopig...

Brochure Infrabel over de spoorontsluiting haven Zeebrugge nu ook online

Infrabel stelde op 17 oktober 2009, naar aanleiding van de ‘Infomarkt Zeebrugge Open’, een brochure voor met meer informatie over de verschillende projecten in het kader van de spoorontsluiting van de haven van Zeebrugge. In de brochure worden 4 projecten gesitueerd en besproken, waaronder deze van ‘Bocht Ter Doest’, ‘Vormingsstation Zeebrugge’ en ‘Spoordoortocht Lissewege’. De brochure kon al langer besteld worden via deze website maar is nu ook online consulteerbaar. Ga naar ‘Projecten’ en klik op het rode vierkantje bij een van de vier spoorprojecten. Klik dan op ‘Meer’ en onderaan kunt u de brochure vinden. Of download de brochure direct door hier te...

Nieuw openbaar onderzoek Bocht Ter Doest

Op last van de Vlaamse overheid, departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid moet het openbaar onderzoek over het project van Infrabel inzake de aanleg van de Bocht van Ter Doest te Lissewege overgedaan worden. Het dossier betreft concreet de vraag voor stedenbouwkundige vergunning door Infrabel voor de aanleg van de verbindingsbocht tussen de spoorlijnen 51A en B met bedding voor twee sporen en voorlopig aanleg van één spoor, voor de bouw van een onderbrugging en aansluitende wegenis ter ontsluiting van de ingesloten oever en voor de inrichting van het natuurcompensatiegebied Monnikenwerve op het terrein van Ter Doest te Lissewege. Over het project “Bocht Ter Doest” vindt men meer info op deze website, in de rubriek “Projecten”, klikken op “Bocht Ter Doest”. Het openbaar onderzoek loopt van 3 november tot en met 2 december 2009. Het dossier kan ingezien worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge (Administratie Bouwvergunningen), Oostmeers 17, 8000 Brugge (van maan- tot vrijdag van 9 tot 12.00u en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18.00u); het dossier omvat de plannen, motivatie van het concept, foto’s, het goedgekeurde project-mileueffectrapport en het project-MER-verslag dd 30 januari 2008 van de Dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse Overheid met de goedkeuring van het milieueffectrapport. Bezwaren worden schriftelijk ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge, Burg 12,8000 Brugge hetzij tegen afgifte met ontvangstbewijs hetzij met ter post aangetekend schrijven uiterlijk met postdatum 2 december...
Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!